Podmínky a zásady užívání služby Scratch Wars Online

 1. Scratch Wars Online (dále též „Služba“) je služba poskytovaná firmou Notre Game s.r.o., IČ: 04489039, DIČ: CZ04489039 (dále též „Provozovatel“).
 2. Server umožňuje synchronizaci a správu sbírky karet Scratch Wars uživatelů (dále jen„Uživatelé“) a jejich využívání při online soubojích Scratch Wars.
 3. Prostřednictvím služby Uživatelé nesmí užívat vulgární slova, hrubě urážet ostatní uživatele a vykonávat další aktivity, které mohou být považovány za obtěžování jiných Uživatelů.
 4. Uživatel je odpovědný za veškeré aktivity, k nimž prostřednictvím jeho účtu dojde.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že svůj účet nebo práva k účtu nebude prodávat, ani je nikomu převádět.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že na stránkách Služby bude mít zaregistrovaný pouze jeden svůj unikátní účet, anebo pokud se na stránky Služby přihlašuje skrze účet registrovaný na stránkách třetí služby, smí využívat pro takovéto přihlášení do Služby pouze jeden svůj unikátní účet.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že nebudete vyžadovat, shromažďovat ani používat přihlašovací údaje jiných Uživatelů služby.
 8. Uživatel prohlašuje, že účet, prostřednictvím nějž se k službě přihlašuje skrze web třetístrany, stejně jako ID aplikace, na nějž je Uživatelův účet navázán, patří tomuto Uživateli.
 9. Uživatel nese výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data a informace, které prostřednictvím služby odesílá, zveřejňuje nebo zobrazuje.
 10. Uživatel prohlašuje, že bude respektovat pravidla fair play a nebude zneužívat či využívat jakékoliv provozní či technické chyby na stránkách Služby.
 11. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla komunity Služby.
 12. Uživatelé mladší 16 let prohlašují, že získali souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním svých osobních údajů, které uvádí pro účely používání služby.
 13. Veškeré služby Scratch Wars Online jsou Uživatelům poskytovány zdarma.
 14. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobámpřímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 15. Provozovatel prohlašuje, že se službě věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 16. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 17. Důsledkem porušení těchto Podmínek použití může být (dle uvážení Provozovatele) zrušení Uživatelova účtu. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel není odpovědný za obsah uveřejněný ve službě a že službu Uživatel používá na vlastní riziko. Provozovatelnenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebozískaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Provozovatel jako správce zpracovává osobní údaje Uživatelů dle níže uvedených podmínek.

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním naší služby (tj. údaje,které používáte pro přihlašování do služby, a k vstupování do bitev na platformě).

Jedná se tak o tyto údaje: a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli spravovat Váš uživatelský účet a abychom mohli z ajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem: Třetími stranami, které mají přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádnýmjiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat nazákladě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízenívčetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Údaje získané v rámci registrace do služby zpracováváme po dobu využívání služby. Tyto údaje jsouuloženy v backendové administraci systému. Po skončení využívání služby jsou Vaše údaje nenávratněsmazány ze systému. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytnépro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývajíze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu naVámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i popřípadném odvolání Vašeho souhlasu.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupya technologiemi.Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže nepovolená třetí osoba získat přístup,nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostníchopatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systémneobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokudmožno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuálnístav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelněaktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem acitlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vašípomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomoztenám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a dalšípřístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy s požadavkem na výmaz Vašeho účtu na adresu:info@notre-game.com