Pixel Mage

Pixel Mage
Name ± HP Team HP
 
 
Gogo Hyperdelo +5 20 6 +2 +2 +2 +4 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Najviacsila +5 22 7 +3 +2 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Brutoplay +4 21 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Číslokosič +4 22 7 +3 +2 +2 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Gugukos +4 21 6 +3 +2 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Hustostlač Virtual +4 21 7 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Inficár +4 20 6 +2 +2 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Málotýpek +4 20 6 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Megaklam +4 22 7 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Minikraft +4 20 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Šiškobod Virtual +4 22 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Skorohusť +4 21 6 +3 +2 +2 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Slušnobrach +4 21 6 +3 +2 +2 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Ultraväz Virtual +4 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Vždyšiel +4 22 7 +3 +2 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Číslostrel +3 22 7 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Drtikomik Virtual +3 22 7 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Fotodelo +3 20 6 +3 +2 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Gagafrag Virtual +3 21 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Gogokrach +3 21 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Hroznegogo Virtual +3 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Hrozopil +3 20 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Jasnehorec +3 21 6 +2 +2 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Jasnemoc +3 22 7 +3 +2 +2 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Klaticár +3 22 7 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Kostistisk Virtual +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Mečikras Virtual +3 21 7 +3 +2 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Megatrik +3 21 6 +2 +2 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Monsterbil +3 21 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Ohňobrach +3 22 7 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Pevnekroj +3 20 6 +2 +2 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Priamoskok +3 21 6 +3 +2 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Roflivtip +3 21 6 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Sluninos Virtual +3 21 6 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Smejorana +3 20 6 +2 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Stáleburger +3 20 6 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Tutokos Virtual +3 21 7 +2 +2 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Ultrahor +3 22 7 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Vždyzub +3 20 6 +3 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Zvukodrtič +3 22 7 +3 −1 +2 +4 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Zvukorana +3 21 6 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Ajtakbod +2 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Astroburger +2 22 7 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Belosniper Virtual +2 21 7 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Bleskokrach +2 22 7 +3 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Bleskošuška Virtual +2 21 7 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Bojesila +2 21 6 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Brutolet Virtual +2 21 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Černisťal +2 22 7 +2 +2 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Chytrolam +2 21 6 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Dynavid +2 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Extramaz +2 21 6 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Fotogogo +2 20 6 +2 +2 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Gagasila +2 22 7 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Gogoťal +2 20 6 +2 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Hroznehrom +2 21 6 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Hustorana Virtual +2 21 6 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Hustozrak +2 22 7 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Hyperseč +2 22 7 +3 −1 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Infinič +2 21 6 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Knihochlap Virtual +2 21 7 +2 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Kostived +2 21 6 +3 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Krútifrag Virtual +2 21 6 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Krútikill +2 20 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Kyberdes +2 21 6 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Kybervirál Virtual +2 20 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Málokosič +2 20 6 +2 +2 +2 +3 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Málosmej +2 22 7 +2 +2 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Megahoral +2 20 6 +3 +1 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Minihorec Virtual +2 21 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Mocnočíter Virtual +2 21 7 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Nafurtkraft +2 21 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Najviaclam +2 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Ničibijec +2 20 6 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Nikdymuž +2 20 6 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Obroprask +2 21 6 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Ostroman +2 20 6 +3 +2 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Páromuž +2 20 6 +3 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Pevnetýpek +2 22 7 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Prísnohluk +2 21 6 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Rytmotlk +2 20 6 +3 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Šiškovlas Virtual +2 21 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Skrečilam +2 21 6 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Sluninič +2 21 6 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Tajnovirál +2 20 6 +2 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Tutoklátič Virtual +2 20 6 +2 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Veledrs +2 21 6 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Viacnežpil +2 21 6 +3 +2 +2 +3 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Všetkohaluz +2 20 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Vždykomik Virtual +2 20 6 +2 +1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo z Banskej +2 22 7 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Znovubijec +2 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Znovufér Virtual +2 21 7 +3 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Znovutĺk Virtual +2 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Rikrik Virtual +2 21 7 +3 +1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Alsyd Virtual +1 20 6 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Chlodarr Virtual +1 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Ajtaknič +1 22 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Bleskotýpek Virtual +1 20 7 +2 +1 +2 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Blogoboj +1 22 7 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Blogobuch +1 20 6 +2 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Blogovirál +1 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Brutobum Virtual +1 21 7 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Brutoburger +1 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Brutočas Virtual +1 20 7 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Brutozlom +1 22 7 +2 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Celkomzlom +1 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Celkomzrak +1 21 6 +3 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Chytronos +1 20 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Čísločas +1 21 6 +3 −1 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Dobrotýpek +1 22 7 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Dračizlom +1 21 6 +3 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Drtihor Virtual +1 22 6 +2 +1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Dynahluk Virtual +1 20 6 +3 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Fototúber Virtual +1 21 6 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Gagabijec +1 20 6 +2 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Gogočíter +1 20 6 +3 +1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Gogodráp +1 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Hlučišmik Virtual +1 21 6 +3 +2 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Hradihacker +1 22 7 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Hroznehrom Virtual +1 22 6 +3 −1 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Hustodes +1 20 6 +3 −1 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +4
Gogo Hustohrom +1 22 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Hypofór +1 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Infichlap +1 20 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Jakokroj +1 22 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Každozlom +1 22 7 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Kososkok +1 22 7 +3 −1 +2 +4 +2 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Krasošuška +1 21 6 +2 +1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Kyberšmik Virtual +1 21 7 +2 +2 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Mečikras Virtual +1 21 7 +2 +2 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Meďosek Virtual +1 21 7 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Meďosťal Virtual +1 21 6 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Megažmurk +1 21 6 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Mnohokras +1 21 6 +2 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Mocnobrach +1 20 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Mocnobum +1 21 6 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Mocnošmik +1 20 6 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Moresniper +1 21 6 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Nikdyboss +1 20 6 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Nikdyrež +1 21 6 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Obrodrs +1 20 6 +3 −1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Obroklátič Virtual +1 20 6 +2 +2 +2 +4 +1 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Obromax +1 22 7 +2 +1 +2 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Párošuška +1 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Presnezlom Virtual +1 21 6 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Prísnofór Virtual +1 22 6 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Prvobum +1 22 7 +3 +2 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Pyrobijec +1 22 7 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Pyromaz +1 22 7 +2 +2 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Rudomlátič +1 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Šeromol +1 22 7 +2 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Šeroprask +1 21 6 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Šerosek +1 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Skališmik +1 21 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Skočibum Virtual +1 21 7 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Slunivirál Virtual +1 21 7 +3 +2 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Smejomlať +1 20 6 +3 −1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Supertrik +1 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Tajnofrag +1 21 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Tieňoboj +1 22 7 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Tieňosmej +1 21 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Turbodrtič +1 20 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Turbokraft +1 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Tutohor +1 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Tvrdobijec +1 20 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Velekras Virtual +1 20 7 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Všetkohor Virtual +1 20 6 +3 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Znovutĺk Virtual +1 21 7 +2 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Astroboss Virtual +0 20 7 +2 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Astroťal +0 20 6 +2 −1 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Bleskoskok +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Blogohrom +0 21 6 +3 −1 +2 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Brutoboj +0 22 7 +3 +2 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Brutofúz +0 20 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Brutoklam Virtual +0 22 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Černivlas +0 22 7 +2 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Chytrohustič Virtual +0 22 7 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Dobrokomik +0 21 6 +3 +1 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Dobrosťal Virtual +0 20 6 +3 −1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Explopäta +0 21 6 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Fotozub +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Gigafór +0 20 6 +3 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Gogolet Virtual +0 20 7 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Gogosmej Virtual +0 22 7 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Gogostlač +0 20 6 +2 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Gugustrih +0 21 6 +2 +2 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Hlučižmurk Virtual +0 22 6 +3 −1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Hradimax +0 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Hradirana Virtual +0 21 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Hrozošok +0 21 6 +3 +2 +1 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Hyperpäta +0 21 6 +3 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Jakosniper +0 21 6 +3 +1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Jasnefrag Virtual +0 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Jasnetúber +0 22 7 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Každobijec Virtual +0 22 6 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Každokras Virtual +0 20 7 +3 −1 +2 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Každotrik +0 21 6 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Každovrz Virtual +0 21 7 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Kilopäta +0 21 6 +3 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Knihoklátič +0 21 6 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Krasofér +0 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Krasohaluz Virtual +0 22 7 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Krútidráp +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Krutožiar Virtual +0 21 6 +2 +2 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Kyberťal +0 20 6 +3 −1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Málozlom Virtual +0 21 6 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Meďofér +0 20 6 +3 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Minišok +0 20 6 +3 −1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Monsterboj +0 22 7 +3 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Monsterpán +0 22 7 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Monsterved +0 20 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Najviacžiar Virtual +0 21 7 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Obromor Virtual +0 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Ostrovid +0 20 6 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Pevnežmurk +0 21 6 +2 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +3 +4
Gogo Plnobum +0 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Powersmej Virtual +0 20 6 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Práveväz Virtual +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Presnečíter +0 20 6 +2 +1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Priamobrach +0 22 7 +2 −1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Priamolet +0 22 7 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Priamoman Virtual +0 21 7 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Prísnohorec Virtual +0 21 6 +2 −1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Prostehusť +0 21 6 +3 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Pyroplay +0 21 6 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Rovnokroj +0 22 7 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Rytmobrach +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Skočikomik Virtual +0 22 6 +2 +1 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Skorodej +0 21 6 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Skorosniper +0 21 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Smejomuž +0 20 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Smejoved +0 20 6 +3 −1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Stáledelo Virtual +0 21 6 +3 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Stálešok +0 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Superkill +0 22 7 +2 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Tieňokill +0 20 6 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Turbostisk +0 22 7 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Tutoborec +0 21 6 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Tvrdofrag Virtual +0 22 7 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Tvrdoskok +0 20 6 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Velefór +0 20 6 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Viacnežlet +0 21 6 +2 +2 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Vždykosič +0 20 6 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Zlomomoc +0 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Zvukobrach +0 21 6 +3 −1 +2 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Zvukočas +0 22 7 +3 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Adych Virtual −1 21 6 +3 +1 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Blogožmurk −1 21 6 +3 −1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Bombidrť Virtual −1 20 6 +2 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Brutodelo −1 21 6 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Dračidráp −1 21 6 +2 +1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Dynatlk Virtual −1 20 6 +2 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +2 +3 +4
Gogo Dynavirál −1 21 6 +2 −1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Extradráp Virtual −1 21 6 +3 −1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Gagalet −1 21 6 +2 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Guguhor −1 20 6 +2 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Hradihusť Virtual −1 20 6 +3 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Hraditlk −1 22 7 +3 +1 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Hrozochlap Virtual −1 22 7 +3 −1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Hrozogogo Virtual −1 22 6 +2 +1 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Hypohustič −1 20 6 +3 −1 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Hypovrz Virtual −1 21 6 +3 +2 +1 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Jojokostič Virtual −1 21 6 +2 −1 +2 +4 +2 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Každobum Virtual −1 21 7 +3 −1 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +4
Gogo Klatistrih −1 21 6 +3 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Kostistisk Virtual −1 21 6 +2 +2 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Krutobod −1 22 7 +2 −1 +2 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Gogo Kybersek −1 22 7 +2 +1 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Mečiboss −1 21 6 +2 −1 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Megasil −1 20 6 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Mocnomlať Virtual −1 21 7 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Monstercár Virtual −1 22 7 +2 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +3
Gogo Morenič −1 20 6 +2 +1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Nafurtved −1 20 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Obrokos −1 21 6 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Ohňohrom −1 20 6 +2 −1 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Ostrocár Virtual −1 21 7 +2 +1 +1 +4 +1 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Ostromuž −1 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Ostroskok −1 20 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Ostrošmik −1 22 7 +2 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Pevnešľah −1 22 7 +3 −1 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +4
Gogo Presnekraft −1 21 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Presnemol −1 21 6 +3 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Priamomax Virtual −1 20 6 +3 +2 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Prísnodes −1 21 6 +3 −1 +2 +3 +1 +4 +3 +3 +2 +4
Gogo Prostemol Virtual −1 21 7 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Prvohustič −1 21 6 +3 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Rofliman −1 21 6 +2 −1 +2 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Rovnodelo Virtual −1 21 7 +3 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Rudočíter −1 20 6 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Rudohacker −1 20 6 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Rudoväz −1 21 6 +2 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Šiškobij −1 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Skorohustič −1 21 6 +2 +1 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Slušnodrtič Virtual −1 21 7 +3 −1 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Slušnozub −1 21 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Stáletĺk −1 22 7 +2 +1 +2 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Stálevirál −1 20 6 +2 −1 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Superburger −1 20 6 +3 −1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Superhoral −1 22 7 +3 −1 +1 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Ultraburger −1 22 7 +3 −1 +1 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +4
Gogo Ultradrť −1 21 6 +2 −1 +2 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Velmikrach −1 21 6 +2 +1 +2 +4 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Viacnežväz −1 22 7 +2 +1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Vždyboj −1 22 7 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Zlatobuch Virtual −1 21 7 +3 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Ajtakvrz −2 21 6 +3 −1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +3 +3
Gogo Brutotlk −2 21 6 +3 −1 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Černitýpek −2 22 7 +2 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Chytropil −2 21 6 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Drsnolet Virtual −2 20 6 +2 −1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Drtihluk −2 21 6 +2 −1 +1 +4 +1 +5 +3 +3 +2 +3
Gogo Extrades −2 22 7 +2 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Extraskok −2 22 7 +3 −1 +2 +3 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Fotoved −2 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Goromľask −2 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Gogo Guguhor Virtual −2 20 7 +2 +1 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Hlučidráp Virtual −2 20 6 +2 −1 +2 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Gogo Hlučizrak −2 21 6 +2 +2 +1 +3 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Hustoved −2 22 7 +2 −1 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Infišok Virtual −2 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Knihozlom −2 21 6 +2 −1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +3 +3
Gogo Krutotrik −2 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Gogo Mimobrach −2 21 6 +2 −1 +1 +4 +1 +5 +2 +3 +2 +4
Gogo Mocnokomik −2 21 6 +2 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Mocnokop −2 20 6 +2 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Ničimaz −2 21 6 +2 −1 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Pevnehustič −2 21 6 +3 −1 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Plnonos −2 21 6 +2 +1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Plnožiar −2 22 7 +3 −1 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Prvofrag −2 22 7 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Rytmosťal Virtual −2 21 6 +2 −1 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +3
Gogo Skrečimol −2 21 6 +2 +1 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Slunitýpek −2 20 6 +3 +1 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Tajnotĺk −2 22 7 +2 −1 +1 +3 +1 +5 +3 +3 +2 +4
Gogo Tutozlom −2 21 6 +2 +1 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +3
Gogo Velmičíter Virtual −2 21 7 +2 −1 +2 +3 +1 +5 +3 +2 +3 +3
Gogo Viacnežplay −2 21 6 +2 −1 +2 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Gogo Brutoborec Virtual −3 22 7 +2 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Dobropil Virtual −3 20 7 +2 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Drtimor −3 22 7 +2 −1 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Gogo Gigafér Virtual −3 21 6 +2 −1 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Gogoseč −3 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Hrozneboj −3 22 7 +2 −1 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Gogo Hrozomoc Virtual −3 21 7 +3 −1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Gogo Jakodrť Virtual −3 21 6 +3 −1 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Ohnizub −3 21 6 +2 −1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Ostrimol −3 20 6 +2 −1 +1 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Gogo Ostristisk −3 21 6 +2 −1 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Gogo Prvostrih Virtual −3 20 7 +2 −1 +1 +4 +1 +4 +2 +3 +3 +3
Gogo Rudodráp −3 21 6 +2 −1 +2 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Tajnovlas −3 20 6 +2 −1 +2 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Gogo Zlatosila −3 21 6 +2 −1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Miniburger −4 22 7 +3 −1 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Gogo Mnohočas −4 22 7 +2 −1 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Veľkochlap −4 21 6 +2 −1 +1 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +3
Gogo Megapán −5 22 7 +2 −1 +1 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Gogo Turbotúber Virtual −5 22 6 +2 −1 +1 +3 +1 +4 +2 +3 +2 +3
Gogo Vtipozmiz −5 21 6 +2 −1 +1 +3 +1 +5 +2 +2 +2 +3