Unicorn Horn

Unicorn Horn
Name ± Durability
VZLW +4 3 3 4 2 (2) -1 3 (1) 4 4 4 (4) 0
BXQY +3 3 3 4 3 (1) -2 3 (2) 4 4 3 (4) 0
CCJV +3 3 2 5 2 (2) -1 3 (2) 4 3 4 (3) 0
DQJS +3 3 2 5 2 (1) -1 3 (2) 3 4 4 (4) 0
FTCB +3 2 2 5 2 (2) -1 2 (2) 4 4 4 (4) 0
KMQW +3 3 2 5 3 (2) -2 3 (2) 4 4 4 (3) -1
LQWP +3 3 3 5 2 (2) -2 2 (2) 4 4 4 (4) -1
LXMN +3 3 2 4 3 (2) -1 3 (2) 4 4 3 (4) -1
LYJP +3 3 2 5 2 (2) -1 3 (1) 4 4 3 (4) 0
RMDP +3 3 3 4 3 (2) -2 3 (2) 4 3 4 (3) 0
RMMK +3 3 2 5 3 (2) -1 3 (2) 4 3 3 (3) 0
RNPM +3 3 3 4 2 (1) -1 3 (2) 4 3 4 (4) 0
RZQF +3 3 2 4 3 (1) -1 3 (2) 3 4 4 (4) 0
TZRM +3 3 2 5 3 (2) -1 3 (2) 4 3 4 (3) -1
WDDL +3 2 1 5 3 (2) -1 3 (2) 4 4 4 (3) 0
WMSB +3 3 2 5 3 (2) -1 2 (2) 4 4 3 (3) 0
WVQK +3 2 3 4 3 (2) -1 3 (1) 4 4 3 (4) 0
XDDD +3 3 3 5 3 (2) -2 2 (2) 4 3 4 (3) 0
XXBX +3 3 2 5 3 (2) -2 3 (1) 4 3 4 (4) 0
CSYG +2 2 2 5 3 (2) -2 3 (1) 4 3 4 (4) 0
CXGP +2 3 2 4 3 (2) -2 2 (1) 4 4 4 (4) 0
FVWV +2 2 2 5 3 (1) -1 3 (1) 3 4 4 (4) 0
HRTM +2 3 2 5 3 (2) -1 2 (1) 4 3 4 (3) 0
JPLH +2 2 2 5 2 (2) -1 2 (2) 4 4 4 (4) -1
KKLR +2 2 2 4 3 (2) -1 3 (2) 3 4 4 (4) -1
LGRF +2 3 2 5 2 (1) -2 3 (2) 4 3 4 (4) 0
LPKN +2 3 3 5 2 (2) -2 3 (2) 3 4 4 (3) -1
MTMB +2 3 2 4 2 (2) -1 3 (2) 3 4 4 (3) 0
NLWQ +2 2 2 4 3 (2) -1 3 (2) 3 3 4 (4) 0
NXYP +2 2 3 4 3 (2) -1 3 (1) 4 3 4 (3) 0
PWMR +2 3 3 5 2 (2) -2 2 (1) 3 4 4 (4) 0
QGNP +2 3 3 5 3 (2) -2 2 (2) 3 4 3 (3) 0
QVYN +2 3 1 5 3 (1) -1 3 (2) 3 4 4 (3) 0
RMNB +2 2 2 5 3 (1) -1 3 (2) 4 4 3 (3) 0
RSWQ +2 3 3 5 2 (2) -1 2 (1) 4 4 4 (3) -1
SGHH +2 3 3 5 3 (1) -1 2 (2) 4 3 3 (4) -1
TQYQ +2 3 2 4 2 (2) -1 3 (1) 3 4 4 (4) 0
VDTX +2 3 2 5 3 (2) -2 3 (2) 4 3 3 (4) -1
WSNB +2 2 1 5 3 (2) -1 3 (2) 3 4 4 (4) -1
YQDX +2 3 2 5 2 (2) -1 2 (1) 3 4 4 (4) 0
ZBQG +2 3 3 5 2 (2) -2 2 (2) 3 4 4 (3) 0
ZGCF +2 2 2 5 2 (2) -2 3 (2) 4 4 4 (3) 0
CQFP +1 3 3 4 2 (1) -1 3 (2) 4 3 3 (4) -1
CTYV +1 3 2 4 3 (1) -2 2 (2) 4 4 4 (3) 0
CVPL +1 2 2 4 3 (2) -2 3 (1) 3 4 4 (4) 0
DJHC +1 3 3 5 3 (1) -1 2 (1) 3 3 3 (4) 0
DKGT +1 2 2 4 3 (1) -1 3 (1) 4 4 3 (4) 0
DKJK +1 3 1 5 3 (2) -2 2 (2) 3 3 4 (4) 0
DLJH +1 3 1 5 3 (2) -2 3 (1) 3 3 4 (4) 0
FKYZ +1 3 3 4 2 (2) -1 3 (2) 3 3 3 (3) 0
GHPV +1 3 2 5 2 (2) -2 3 (2) 3 3 4 (3) 0
GQMN +1 2 3 5 2 (2) -2 3 (2) 3 4 3 (3) 0
GQRG +1 3 2 4 3 (2) -1 3 (1) 4 3 3 (4) -1
HFJS +1 3 1 4 2 (2) -1 2 (2) 4 3 4 (4) 0
JBWM +1 2 2 4 3 (2) -1 3 (2) 3 4 4 (3) -1
JXJR +1 2 3 4 3 (2) -1 3 (1) 4 3 3 (3) 0
KFCL +1 3 1 4 3 (2) -1 2 (2) 4 3 4 (3) 0
MVQP +1 3 2 5 3 (2) -2 3 (1) 3 4 3 (3) 0
MWNH +1 2 2 5 2 (1) -1 3 (2) 3 4 4 (4) -1
NBBN +1 3 2 5 3 (1) -1 2 (1) 4 3 3 (4) 0
NYYY +1 3 2 5 3 (1) -1 3 (2) 3 4 3 (3) -1
PLLB +1 2 3 5 3 (1) -1 3 (2) 3 3 4 (3) -1
PYXP +1 2 3 5 3 (2) -1 2 (1) 4 3 3 (3) 0
QDSQ +1 2 2 5 3 (2) -2 2 (1) 4 4 4 (4) -1
QRRF +1 3 2 4 2 (1) -1 3 (1) 4 4 4 (3) 0
QWDX +1 3 2 4 2 (1) -1 3 (2) 4 3 4 (3) 0
RKHL +1 3 2 4 3 (1) -2 3 (2) 3 3 4 (4) 0
RTBZ +1 2 2 5 3 (1) -1 3 (1) 3 4 4 (3) 0
RVVL +1 3 3 4 3 (1) -2 3 (2) 3 3 4 (4) -1
RYXK +1 2 3 5 3 (1) -2 3 (1) 4 3 4 (3) 0
SWGB +1 3 2 5 3 (1) -1 3 (1) 3 4 3 (4) -1
SWSF +1 3 2 5 2 (2) -1 3 (2) 3 3 3 (4) -1
VSXR +1 2 1 5 3 (2) -2 2 (2) 4 4 3 (4) 0
WGPP +1 3 2 5 2 (2) -1 3 (1) 3 3 4 (4) -1
YJNZ +1 3 2 5 2 (1) -2 2 (2) 3 4 4 (4) 0
YSHW +1 3 2 5 2 (2) -2 3 (2) 3 3 3 (4) 0
ZGDF +1 2 2 5 2 (2) -2 3 (2) 4 4 3 (4) -1
ZYZM +1 2 1 5 3 (2) -2 3 (2) 3 4 4 (4) -1
BHGH +0 2 3 5 2 (2) -1 2 (1) 3 3 3 (4) 0
CDSD +0 2 3 4 3 (2) -2 2 (2) 3 4 3 (4) -1
CTRD +0 3 1 4 3 (2) -2 2 (2) 3 4 4 (3) 0
FGPQ +0 3 1 4 3 (1) -2 3 (2) 4 4 4 (3) -1
GHGJ +0 2 3 5 3 (1) -1 3 (1) 3 3 3 (3) 0
GQWC +0 2 2 5 3 (1) -2 2 (2) 3 3 4 (4) 0
GVHS +0 2 2 4 3 (2) -2 3 (2) 3 4 3 (3) 0
GZNN +0 3 3 4 3 (2) -1 2 (1) 4 3 3 (3) -1
JQNS +0 2 2 5 3 (1) -2 3 (2) 3 3 3 (4) 0
JRRS +0 2 1 4 2 (2) -2 2 (2) 4 4 4 (4) 0
KHWZ +0 3 1 4 3 (1) -1 3 (1) 4 3 3 (4) 0
KRPH +0 2 1 5 2 (2) -2 3 (2) 4 4 3 (3) 0
LPWG +0 3 2 5 2 (1) -1 3 (2) 3 4 3 (3) -1
MRJN +0 2 1 4 3 (1) -1 3 (2) 4 4 3 (3) 0
NNKZ +0 3 2 5 3 (2) -2 2 (1) 3 4 3 (4) -1
NXPB +0 2 3 5 2 (1) -2 3 (1) 4 3 4 (4) -1
PGCH +0 2 2 4 3 (2) -2 3 (2) 4 4 3 (3) -1
QSPD +0 3 2 5 2 (2) -2 2 (1) 3 4 4 (4) -1
QWFM +0 3 2 4 2 (1) -1 3 (1) 3 3 4 (4) 0
QXMM +0 2 2 4 3 (2) -1 2 (1) 4 4 3 (3) 0
QZVS +0 2 2 5 2 (1) -2 3 (2) 3 4 4 (3) 0
RMBY +0 2 2 4 3 (2) -1 2 (1) 3 3 4 (4) 0
SHDL +0 3 2 5 3 (1) -1 3 (1) 3 3 4 (3) -1
TDBB +0 2 2 4 2 (1) -1 3 (2) 3 4 3 (4) 0
TNMW +0 3 1 5 2 (1) -1 3 (1) 4 3 4 (3) 0
TSNK +0 2 1 5 2 (2) -2 3 (1) 3 4 4 (4) 0
VCTR +0 2 2 5 2 (1) -2 3 (2) 4 4 3 (3) 0
VGCK +0 3 2 4 3 (1) -1 2 (1) 4 3 4 (4) -1
VXFG +0 2 2 5 2 (2) -2 3 (2) 3 4 4 (3) -1
WRSZ +0 3 3 5 2 (1) -1 2 (1) 3 3 4 (4) -1
WXPG +0 3 1 4 2 (2) -1 2 (1) 4 4 3 (4) 0
WYXY +0 2 3 5 2 (1) -1 2 (1) 4 3 4 (4) -1
XMCG +0 2 3 4 3 (1) -1 2 (2) 3 4 3 (4) -1
YBNG +0 2 2 5 3 (1) -1 2 (2) 3 4 3 (4) -1
YCMB +0 3 2 4 2 (2) -2 3 (1) 4 4 4 (3) -1
YLYG +0 2 2 4 2 (2) -1 3 (2) 4 4 3 (3) -1
ZHBR +0 2 2 5 2 (1) -2 3 (2) 3 3 4 (4) 0
ZNPQ +0 3 2 4 3 (1) -2 3 (2) 3 4 3 (3) 0
ZPTX +0 2 2 5 2 (2) -2 2 (2) 3 4 4 (3) 0
ZQDQ +0 2 1 5 2 (2) -1 2 (2) 4 4 4 (3) -1
BDPH −1 3 2 4 3 (1) -2 3 (1) 4 3 4 (3) -1
BMDM −1 3 3 4 3 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (4) 0
BMSL −1 2 2 4 3 (1) -1 2 (1) 4 4 3 (3) 0
DLRF −1 2 3 5 2 (1) -2 2 (1) 4 4 3 (3) 0
FCGY −1 3 1 4 2 (2) -2 3 (2) 3 3 3 (4) 0
GGWG −1 3 3 4 2 (1) -1 2 (2) 3 3 3 (4) -1
GRMY −1 2 2 5 2 (1) -2 2 (2) 3 4 3 (4) 0
HFKT −1 3 1 5 2 (2) -1 3 (1) 3 3 4 (3) -1
HGZC −1 2 2 4 2 (2) -2 3 (1) 3 4 4 (3) 0
JGHS −1 2 2 4 3 (1) -2 3 (1) 4 4 3 (3) 0
KHDY −1 2 1 5 3 (2) -1 2 (1) 4 3 3 (4) -1
KJDV −1 2 2 4 3 (2) -2 3 (1) 3 4 4 (3) -1
KXFG −1 3 2 4 2 (2) -2 3 (1) 3 3 4 (4) -1
LCRL −1 2 3 4 2 (1) -2 2 (2) 4 3 4 (3) 0
LGTZ −1 2 2 5 3 (1) -2 3 (1) 3 4 3 (3) 0
MXTM −1 2 2 4 2 (2) -1 2 (2) 4 3 3 (3) 0
NBJM −1 3 2 4 3 (1) -2 2 (1) 4 3 3 (4) 0
NGXG −1 3 1 5 3 (1) -2 2 (1) 4 4 4 (3) -1
NHGG −1 3 1 4 3 (1) -1 3 (2) 3 4 3 (3) -1
PWDC −1 2 3 4 2 (2) -2 3 (2) 4 3 3 (3) -1
QWHN −1 2 2 5 3 (2) -2 2 (2) 3 3 3 (4) -1
RTBV −1 3 1 4 3 (2) -2 2 (1) 3 4 3 (4) 0
WBQJ −1 3 1 4 3 (2) -2 3 (1) 3 3 4 (4) -1
WTSN −1 3 1 4 2 (1) -1 3 (1) 4 4 3 (3) 0
XLTR −1 2 1 4 3 (2) -2 3 (1) 4 3 4 (4) -1
XVXF −1 3 2 5 3 (1) -2 3 (1) 3 3 3 (3) 0
YKDW −1 3 1 4 3 (2) -2 3 (2) 3 3 3 (3) 0
YWFK −1 2 3 4 2 (1) -1 3 (1) 4 3 3 (3) 0
ZPBQ −1 2 1 5 3 (2) -2 2 (2) 3 3 4 (3) 0
ZQPX −1 3 2 4 2 (1) -2 2 (2) 3 3 4 (4) 0
BKKW −2 2 1 4 3 (1) -1 3 (1) 3 4 4 (3) -1
BMFX −2 2 2 4 3 (1) -2 2 (2) 4 4 3 (3) -1
CRXB −2 2 1 4 2 (2) -1 3 (1) 3 3 4 (4) -1
CVZK −2 2 3 5 2 (2) -2 2 (1) 3 3 4 (3) -1
CZPL −2 3 2 4 2 (1) -1 2 (1) 3 4 4 (3) -1
FSLP −2 2 1 4 3 (2) -1 2 (1) 3 4 3 (4) -1
HSQK −2 3 2 5 3 (1) -1 2 (1) 3 3 3 (3) -1
KMXN −2 2 1 4 2 (1) -1 2 (2) 3 4 3 (4) 0
MFFB −2 3 1 5 2 (2) -2 3 (2) 3 3 3 (3) -1
MPRY −2 3 2 4 2 (1) -2 2 (1) 4 4 4 (3) -1
MRDF −2 2 2 4 3 (1) -2 2 (2) 3 4 4 (3) -1
NGHF −2 2 2 4 3 (2) -2 2 (1) 3 4 3 (4) -1
NJZZ −2 2 2 5 2 (2) -2 2 (2) 3 3 3 (4) -1
PTGV −2 2 2 4 2 (2) -2 2 (2) 3 4 3 (3) 0
QPXV −2 2 2 4 2 (1) -2 3 (2) 4 3 3 (3) 0
RCTM −2 3 1 5 3 (2) -2 2 (1) 3 4 3 (3) -1
SCRW −2 2 1 4 2 (2) -1 2 (2) 4 4 3 (3) -1
TVVR −2 2 1 5 2 (1) -2 2 (1) 4 4 3 (4) 0
VJKH −2 2 1 5 3 (1) -2 2 (1) 4 3 4 (4) -1
WTLS −2 2 1 4 2 (2) -1 3 (2) 3 4 3 (3) -1
XPVL −2 2 1 5 2 (1) -1 2 (1) 3 4 4 (3) 0
XVQW −2 3 2 4 2 (1) -2 2 (1) 3 4 4 (4) -1
YTRQ −2 2 1 4 2 (2) -2 2 (1) 3 4 4 (4) 0
YVHX −2 2 1 5 3 (2) -2 3 (1) 3 3 4 (3) -1
ZBYW −2 3 2 4 2 (1) -2 2 (2) 3 3 3 (4) 0
DVPD −3 2 1 5 2 (2) -2 2 (2) 3 4 3 (3) -1
FVGJ −3 2 3 4 2 (1) -1 2 (1) 4 3 3 (3) -1
GMVG −3 2 1 4 3 (1) -2 2 (2) 4 3 3 (3) 0
GVSM −3 2 2 5 2 (2) -2 2 (1) 3 3 3 (3) 0
LYRD −3 2 2 4 2 (1) -2 2 (1) 4 4 3 (3) 0
MWCZ −3 2 2 4 2 (1) -1 3 (1) 4 3 3 (3) -1
MZXB −3 2 2 5 3 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (4) -1
PJDM −3 2 1 4 3 (2) -2 3 (1) 4 3 3 (3) -1
QKQY −3 3 1 4 2 (2) -2 2 (2) 4 3 3 (3) -1
RXTM −3 3 2 4 3 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (4) -1
SDVS −3 2 2 4 2 (1) -2 3 (1) 3 4 4 (3) -1
TVNJ −3 2 1 5 3 (1) -2 3 (1) 3 3 3 (3) 0
TWMT −3 2 1 4 2 (2) -2 3 (2) 3 4 3 (3) -1
XBWJ −3 2 2 4 2 (1) -2 3 (1) 3 4 3 (4) -1
XSSJ −3 2 2 4 2 (1) -1 3 (1) 4 3 3 (3) -1
YVML −3 2 2 4 2 (1) -2 2 (1) 4 4 3 (4) -1
GTTC −4 2 3 4 2 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (3) 0
LWTD −4 2 2 4 3 (1) -1 2 (1) 3 3 3 (3) -1
MNJP −4 2 1 5 3 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (4) -1
MQBB −4 2 1 5 2 (1) -2 2 (1) 3 3 3 (4) 0
SGVG −4 2 2 4 2 (2) -2 2 (1) 3 3 3 (4) -1